Ogólne warunki dostaw

meble-dla-stomatologow

Spis treści:

§1 Postanowienia ogólne

§2 Zamówienia

§3 Potwierdzenie przyjęcia zamówienia

§4 Cennik i ceny

§5 Projekt i wizualizacja oferty

§6 Terminy dostaw

§7 Warunki dostaw

§8 Warunki płatności

§9 Zastrzeżenie prawa własności

§10 Gwarancja

§11 Ograniczenia odpowiedzialności

§12 Zwroty

§13 Anulowanie zamówienia

§14 Warunki techniczne dla pomieszczeń do montażu mebli

§15 Postanowienia końcowe

 

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejsze Ogólne Warunki Dostaw, zwane dalej w skrócie OWD, mają zastosowanie do wszystkich umów na dostawy towarów i umów o świadczenie usług oferowane przez SUKCES Marcin Zawada z siedzibą w Opolu (45-233), ul. Luboszycka 41, NIP: 754-257-81-30, zwany dalej Dostawcą.
2. Wszystkie zamawiane u Dostawcy dostawy towarów i usługi zamawiane są na warunkach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Dostaw, chyba że Dostawca i Zamawiający postanowią odmiennie w zawartej między nimi umowie dostawy towarów, umowie o świadczenie usług lub w odrębnym postanowieniu, zawartych w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 2
Zamówienia

1. Zamawiający zobowiązany jest doręczyć Dostawcy zamówienie na dostawę towaru lub wykonanie usługi - listownie, e-mailem lub faxem. Zamówienie w rozumieniu niniejszych OWD stanowi złożenie przez Zamawiającego oferty zawarcia umowy na dostawę (-y) .
2. Pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Dostawcę, doręczone listownie, e-mailem lub faxem Zamawiającemu jest równoznaczne z zawarciem przez strony umowy na dostawę. 
3. Wszystkie zamówienia na terenie Polski realizowane są wyłącznie po wpłacie zaliczki w wysokości 30% wartości zamówienia. Pełna płatność gotówką lub przelewem bankowym odbywa się przy odbiorze towaru od Dostawcy.
4. Wszystkie zamówienia poza obszar Polski realizowane będą wyłącznie po wpłacie pełnej płatności gotówką lub przelewem bankowym na konto Dostawcy.
5. Po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego, Dostawca zastrzega sobie prawo powstrzymania się od realizacji zamówienia - jeżeli poweźmie uzasadnione przypuszczenie, że Zamawiający nie zapłaci całej ceny w umówionym terminie, w szczególności, jeżeli takie przypuszczenie uzasadnia stan majątku Zamawiającego. 
6. Zamówienie powinno bezwzględnie zawierać: 
• dane Zamawiającego; 
• nazwę towaru lub usługi;
• dodatkowe określenia lub parametry towaru lub usługi; 
• ilość; 
• pożądany termin realizacji zamówienia; 
• oczekiwaną bądź ustaloną formę płatności; 
• warunki dostawy - sposób i wskazanie płatnika kosztów przewozu i ewentualnego ubezpieczenia; 
• miejsce dostawy; 
• numer telefonu i faksu do osoby prowadzącej zakup.

 

§ 3
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia

1. Pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawiera: 
• nazwę wyrobu (usługi) wraz z dodatkowymi parametrami technicznymi; 
• ilość; 
• ceny brutto; 
• wartość brutto;
• termin realizacji zamówienia; 
• formę płatności, termin płatności;
• upust w %, jeśli został zastosowany; 
• warunki dostawy (sposób, miejsce dostawy, płatnik kosztów przewozu i ewentualnego ubezpieczenia); 
• nr rachunku bankowego; 
• imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę; 
• podpis dyrektora lub upoważnionego przez niego pełnomocnika.
2. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia, jeśli nie wymaga dodatkowych ustaleń między stronami, wystawiane jest w ciągu 2 dni roboczych od daty wpływu zamówienia i przesyłane faxem na wskazany przez Zamawiającego numer telefonu, bądź pocztą lub e-mailem (wg wyboru Zamawiającego). 
3. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zostanie wystawione dopiero po ustaleniu wszystkich szczegółów dotyczących zamówienia oraz dostarczeniu przez Zamawiającego wszystkich wymaganych dokumentów. 
4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawierające inne dane niż zawarte w zamówieniu, Dostawca uważać będzie za zaakceptowane przez Zamawiającego, jeśli ten nie zgłosi zastrzeżeń w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania potwierdzenia.

 

§ 4
Cennik i ceny

1. Ceny towarów oferowanych przez SUKCES Marcin Zawada są zawarte w cenniku publikowanym na stronie internetowej www.meble-sukces.pl lub dostępne w siedzibie firmy.
2. Dostawca zastrzega sobie prawo do korekty cennika w zakresie asortymentu i cen, którego ważność weryfikuje się przez znajdującą się na nim datę jego ustalenia. 
3. Do ceny netto wyrobu lub usługi doliczany jest podatek VAT według obowiązujących przepisów. 
4. Aktualny cennik jest zawsze dostępny na stronie internetowej www.meble-sukces.pl lub w siedzibie firmy SUKCES Marcin Zawada
5. W momencie wejścia w życie nowego cennika traci ważność cennik poprzednio obowiązujący. 
6. Ceny podane w cenniku obejmują opakowanie standardowe, nie podlegające zwrotowi. 
7. O ile nie stwierdzono inaczej oferty dostaw SUKCES Marcin Zawada sporządzone na piśmie zachowują ważność przez okres 30 dni.

 

§ 5
Projekt i wizualizacja oferty

1. Oferty indywidualne wykonywane są na podstawie szkiców, rzutów, zdjęć lub pomiarów (wykonanych przez przedstawiciela firmy SUKCES) pomieszczeń przeznaczonych do zabudowy oraz konsultacji z Zamawiającym. 
2. Oferta indywidualna zawiera kalkulację wykonania mebli wraz z ewentualnym transportem i montażem, oraz wizualizację przedmiotu oferty.
3. Wykonanie oferty indywidualnej wraz z wizualizacją jest bezpłatne. Koszt zmiany oferty indywidualnej wraz z wizualizacją na życzenie Zamawiającego wynosi 400,- PLN z zastrzeżeniem, że dwie pierwsze zmiany są bezpłatne.

 

§ 6
Terminy dostaw

1. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonych terminów wyjątkowo w uzasadnionych okolicznościami przypadkach, w szczególności, gdy wystąpi: 
a) siła wyższa rozumiana jako: strajk, wojna, epidemia, decyzje władz administracyjnych, samorządowych, pożar, powódź i inne klęski żywiołowe, przerwa lub opóźnienie w dostawach surowców, energii, komponentów, awarie, zakłócenia transportowe. 
2. Wystąpienie wyżej wymienionych okoliczności powoduje przesunięcie lub zawieszenie terminu wykonania zamówień (o czym Dostawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego na piśmie) oraz zwalnia Dostawcę z odpowiedzialności za zmianę terminów dostaw lub usług. 
3. Jeśli przesunięcie terminu wykonania zamówienia przekracza 30 dni, każdej ze stron przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez odszkodowania i kar umownych. Jeśli umowa przewidywała wykonanie zamówienia partiami lub częściami, odstąpienie od umowy dotyczyć może tylko opóźnionej partii lub części.


§ 7
Warunki dostaw

 


1. Transport zamówionych towarów odbywa się na koszt Zamawiającego. Od chwili wydania towaru Zamawiającemu, Dostawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń i braków w samym towarze, jak i jego opakowaniu. 
2. W wypadku, gdy strony postanowią, iż dostawa odbędzie się na koszt Dostawcy, towar ubezpieczony będzie jedynie na wyraźne żądanie Zamawiającego i na jego koszt. 
3. Zamawiający obowiązany jest odebrać zamówiony towar w miejscu i terminie uzgodnionym oraz zaakceptowanym przez Dostawcę w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. 
4. W przypadku braku wskazania przez Zamawiającego miejsca dostawy, zobowiązany jest on do odbioru towaru w siedzibie Dostawcy. 
5. Bieg terminu dostawy rozpoczyna się od dnia wpłynięcia na konto bankowe lub wpłaty gotówkowej w kasie w siedzibie Dostawcy, wskazanej w potwierdzeniu zamówienia, kwoty zaliczki lub pełnej płatności. Termin uważa się za zachowany, jeżeli towar zostanie wydany w oznaczonym dniu Zamawiającemu lub przewoźnikowi z magazynu Dostawcy. Jeśli Zamawiający nie wskazał terminu dostawy, termin uważa się za zachowany, jeżeli towar przygotowano do wydania w terminie określonym w pisemnym potwierdzeniu zamówienia. 
6. Jeżeli Zamawiający nie określi w zamówieniu przewoźnika, to Dostawca może dowolnie, z zachowaniem należytej staranności dokonać wyboru przewoźnika i warunków transportu na koszt Zamawiającego. 
7. Zamawiający zobowiązany jest starannie zbadać kompletność przesyłki bezpośrednio przy odbiorze i ustalić ewentualne braki lub uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu i opisać je w protokole sporządzonym wspólnie z przewoźnikiem i przez niego potwierdzonym na piśmie.
8. Zgłoszenie reklamacyjne dotyczące ilości towaru może nastąpić tylko podczas załadunku towaru (przy odbiorze własnym) lub w dniu rozładunku, bądź odbioru od przewoźnika. 
9. Wpłata pełnej kwoty na konto Dostawcy lub wydanie towaru Zamawiającemu lub przewoźnikowi daje podstawę do wystawienia faktury VAT w tym dniu, w którym nastąpiło wydanie towaru lub wpłata należności. 
10. Dostawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania wysyłki towaru bez uprzedzenia w momencie nie wywiązywania się Zamawiającego ze zobowiązań finansowych dotyczących poprzednich dostaw. 
11. Dostawca do przesyłki dołączy następujące dokumenty: 
a) Kartę Gwarancyjną Wyrobu, 
b) kopię atestu higienicznego,
c) dowód wydania towaru WZ. 
12. Fakturę VAT Dostawca załącza do dokumentacji wymienionej w punkcie § 7 pkt. 11, bądź wyśle niezwłocznie (po wydaniu przewoźnikowi towaru) listem na adres siedziby Zamawiającego.

§ 8
Warunki płatności

1. Zapłata za otrzymany towar nastąpi po wystawieniu faktury VAT na warunkach ustalonych w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Termin zapłaty w każdym przypadku określany jest w dniach i liczony od daty wystawienia faktury VAT. 
2. W przypadku wysyłki towaru za granice Polski, Zamawiający zobowiązany jest dokonać pełnej płatności za towar lub usługę najpóźniej do czasu wydania towarów z magazynu Dostawcy. 
3. Datą wykonania świadczenia przez Zamawiającego jest data wpływu należności na rachunek bankowy Dostawcy podany na potwierdzeniu przyjęcia zamówienia i na fakturze VAT, bądź wpłaty gotówki w kasie Dostawcy. 
4. Własność towaru przechodzi na Zamawiającego: 
• przy zapłacie gotówką - po wpłacie gotówki do kasy Dostawcy; 
• przy płatności przelewem - po dacie wpływu środków na rachunek bankowy Dostawcy, 
5. Do czasu upływu terminów lub zaistnienia zdarzeń, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, towar stanowi własność Dostawcy i może być przez niego odebrany, jeżeli Zamawiający zalega z zapłatą należności mimo pisemnego wezwania do zapłaty w wyznaczonym mu dodatkowym terminie.

 

§ 9
Zastrzeżenie prawa własności

1. Do czasu uregulowania wszystkich należności z tytułu przedmiotu dostawy, wraz z należnościami dodatkowymi w postaci odsetek za opóźnienie, kar umownych itp. dostarczone towary pozostają własnością Dostawcy. 
2. Żądanie i odebranie towaru przez Dostawcę nie powoduje - o ile Dostawca nie złoży jednoznacznego oświadczenia o treści przeciwnej - odstąpienia przez niego od umowy dostawy, a jedynie stanowi zabezpieczenie realizacji zobowiązań Zamawiającego wobec Dostawcy.


§ 10
Gwarancja

1. Okres gwarancji sprzedanych przez Dostawcę towarów wynosi 24 miesiące od dnia sprzedaży Zamawiającemu (nie dłużej niż trzy lata od daty produkcji). 
2. Gwarancja obowiązuje tylko wobec Zamawiającego. 
3. Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski. 
4. Gwarancja wydłużona jest o czas obsługi gwarancyjnej. 
5. Dostawca zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych w sprzedawanych Zamawiającemu towarach w przypadku, gdy wady te powstały w wyniku błędnej konstrukcji, wadliwego surowca lub wykonania. 
6. Gwarancji nie podlegają:
• produkty z wadami jawnymi widocznymi w dniu zakupu;
• uszkodzenia wynikające z niewłaściwego montażu Zamawiającego, użytkowania, czyszczenia oraz przechowywania produktu;
• naturalne zużywanie się elementów podczas normalnej eksploatacji;
• szkło.
7. Dostawca nie odpowiada za wady towaru wynikłe wskutek: 
• napraw, konserwacji lub obsługi wykonanej przez osoby nieupoważnione; 
• nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji; 
• przechowywania towarów w niewłaściwych warunkach. 
8. Wyklucza się gwarancję w razie uszkodzeń lub zniszczeń wynikających z zaniedbania, braku nadzoru, złego wykorzystania mebla oraz wykonywania napraw przez osoby trzecie nie działające na zlecenie Dostawcy. 
9. Warunki gwarancji są zachowane jeżeli Zamawiający powiadomi Dostawcę o wadach niezwłocznie, lecz nie dłużej niż w ciągu 7 dni od daty ujawnienia się wady, szczegółowo opisując zakres ujawnionych wad, okoliczności ich wystąpienia.
10. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest posiadanie przez Zamawiającego dowodu zakupu (faktury VAT). 
11. Zamawiający zobowiązuje się przesłać wszelkie wadliwe towary lub ich części do Dostawcy. Towar odsyłany do naprawy winien być przesłany w opakowaniu zabezpieczającym oraz przez przewoźnika wskazanego przez Dostawcę. 
12. Po otrzymaniu zawiadomienia o wadach i otrzymaniu wadliwego towaru Dostawca zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do usuwania wad na własny koszt.
13. O sposobie, terminie i warunkach rozpatrzenia reklamacji Zamawiający zostanie poinformowany najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia przez Dostawcę. 
14. W przypadku, gdy naprawa nie będzie możliwa Dostawca zobowiązuje się wymienić towar na nowy wolny od wad, najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od dnia zgłoszenia wady. 
15. Prace wynikające z obowiązku gwarancji, Dostawca wykona w swoim zakładzie po dostarczeniu przez Zamawiającego reklamowanego wyrobu. 
16. Koszty transportu wyrobów lub części naprawionych lub wymienionych w wyniku gwarancji na terenie Polski obciążają Dostawcę. 
17. Części uzyskane przy naprawie w ramach gwarancji przechodzą na własność Dostawcy. 
18. W przypadku, jeżeli reklamacja okaże się bezzasadna, Dostawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT obciążającą go kosztami ekspertyzy, przesyłek i innymi uzasadnionymi kosztami, jakie poniósł Dostawca. 
19. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Zamawiającego powstałe w okresie od wystąpienia wad do ich usunięcia.

§ 11
Ograniczenia odpowiedzialności

1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie i następcze.

§ 12
Zwroty

1. Zwrot towaru może odbywać się tylko i wyłącznie z wcześniejszym ustaleniem i po pisemnej zgodzie Dostawcy. 
2. Zamawiający może wystąpić z propozycją zwrotu towarów wyłącznie przed upływem 10 dni od daty wystawienia za te towary faktury VAT. 
3. Zwracany towar musi być nieużywany, nieuszkodzony, wolny od wad, z kompletem dokumentów oraz w oryginalnym opakowaniu. 
4. Zwrot towaru następuje na koszt Zamawiającego i pod warunkiem wpłaty uzgodnionej kwoty rekompensaty.

 

§ 13
Anulowanie zamówienia

1. Zamawiający może anulować zamówienie w ciągu 2 dni roboczych od wysłania faxem, bądź e-mailem przez Dostawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia. 
2. W przypadku braku wpłaty zaliczki w ciągu 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia zamówienia, Dostawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia. 
3. Anulowanie zamówienia może nastąpić jedynie w formie pisemnego powiadomienia. 
4. Anulowanie zamówienia po terminie jak w ust.1, lecz nie dłuższym niż termin wykonania umowy może nastąpić tylko w wypadku, gdy zostaną spełnione łącznie wszystkie niżej wymienione warunki: 
• wyrażenie zgody na anulowanie przez Dostawcę;
• wyrażenie zgody przez Zamawiającego na zapłatę opłaty w uzasadnionej wysokości kosztów bezpośrednich powiększonych o opłatę manipulacyjną; 
• uiszczenia przez Zamawiającego zapłaty, w terminie 5 dni od daty powiadomienia faksem przez Dostawcę o wysokości opłaty.

 

§ 14
Warunki techniczne dla pomieszczeń do montażu mebli

Dla sprawnego przeprowadzenia montażu wszelkie zakończenia instalacji jak i sama instalacja powinna spełniać określone wymogi techniczne regulowane aktualnie obowiązującymi normami.
Niedostosowanie się do poniższych zasad przez Zamawiającego może spowodować utrudnienia w montażu i użytkowaniu, za które Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
W konsekwencji może dojść do wystąpienia dodatkowych kosztów związanych z przestojem grupy montażowej lub w ostateczności ustaleniu nowego terminu montażu. Ma to wpływ na ostateczną wartość zamówienia, za którą Zamawiający odpowiada finansowo.
Dlatego w celu uniknięcia dodatkowych kosztów związanych z montażem mebli zalecamy dostosowanie się do poniższych zasad.
Odbiorca zobowiązany jest udostępnić opróżnione pomieszczenie, wyposażone w podejście hydrauliczne, elektryczne, itp.

Wymagania dotyczące ścian i podłoża:
Płaszczyzna podłogi powinna być płaska, bez nierówności i pochyleń na całej powierzchni zabudowy. Ściany powinny utrzymywać kąty proste, zarówno w pionie jak i poziomie.
Okładziny ścienne powinny być położone min 85 cm od podłogi do wysokości min 145 cm (przy zachowaniu odległości między blatem a szafkami wiszącymi ~ 50cm), na widocznych końcach zestawów w celu zachowania estetyki zaleca się ułożenie pionowego paska okładziny do podłogi.
W przypadku braku w/w zaleceń między skrajnymi elementami zabudowy a ścianami mogą
powstawać dodatkowe szczeliny, za co wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

Za urządzeniami do zabudowy nie mogą być usytuowane ŻADNE przyłącza elektryczne, wodne czy gazowe.

Instalacja elektryczna:
Instalacja elektryczna określana jest w zależności od zaplanowanych sprzętów zarówno dużego jak i małego oraz zaplanowanego w pomieszczeniu oświetlenia. Dostosowanie instalacji elektrycznej do projektu zabudowy jest konieczne. Dlatego gniazda elektryczne powinny być umieszczone nad blatem na wysokości 110cm od podłogi.
Lodówka:
gniazdo do podłączenia lodówki powinno znajdować się z boku szafki lodówkowej (za szafką sąsiadującą nie będąca miejscem usytuowania urządzenia i 30-40cm od podłogi.
Zmywarka:
Gniazdko elektryczne z bolcem powinno znajdować się na przykład w szafce pod zlewozmywak, w taki sposób aby nie było usytuowane bezpośrednio przy przyłączach wodno kanalizacyjnych.
W przypadku nie spełnienia w/w zalecenia wykonawca mebli nie ponosi odpowiedzialności, za uszkodzenie sprzętu, mebli bądź tez instalacji elektrycznej, wynikające z nieprawidłowego umiejscowienia gniazdka elektrycznego.

Instalacja wodno - kanalizacyjna
Ujęcia wody (ciepła i zimna) do baterii zakończone odpowiednimi zaworami z odpływem skierowanym pionowo do góry, na wys. max 50 cm, w centralnym miejscu szafki zlewozmywakowej i umywalkowej.
Wyprowadzenie wody (zimnej) do zmywarki, zakończone odpowiednim zaworem (3/4") z odpływem skierowanym pionowo do dołu, na wys. max 50cm
Umiejscowienie wyprowadzenia wody a także instalacji odpływowej należy skonsultować i potwierdzić z projektantem.
Bateria naścienna powinna być umieszczona centralnie w miejscu zlewozmywaka i umywalki na wys. min 110cm
Instalacja wodna odpływowa (kanalizacja) prowadzona w ścianie powinna mieć nie mniej niż 40 mm średnicy dla zlewozmywaka, 32mm dla umywalki i zachowany minimum 5 stopniowy spadek.
Instalacja wodna odpływowa (kanalizacja) prowadzona po ścianie powinna mieć nie mniej niż 40 mm średnicy i zachowany minimum 5 stopniowy spadek. Odsunięcie od ściany nie może przekraczać 70 mm mierzone dla najbardziej odsuniętych elementów
instalacji (mocowania wraz z rurą do ściany).

O instalacji prowadzonej po ścianie, oraz wszelkich dodatkowych elementach instalacji usytuowanych lub planowanych w miejscu montażu mebli należy poinformować projektanta.

Zakończenia instalacji odpływowej powinno znajdować się na wysokości nie wyżej niż 450mm i nie niżej niż 300mm od podłogi oraz powinna znajdować się centralnie w szafce zlewozmywakowej i umywalkowej. W przypadku nie dostosowania się do w/w wymienionych zaleceń wykonawca mebli nie ponosi odpowiedzialności za nieestetyczny wygląd przyłączy oraz zmontowanych mebli (widoczne okablowanie, nie dosunięte, wystające urządzenia ze względu na przebiegające za nimi przyłącza wodne, elektryczne itd.)

Wykonawca nie realizuje podłączeń do instalacji a przedstawione wytyczne służą jedynie poprawnemu montażowi mebli i możliwości prawidłowego wykonania podłączeń mediów przez Zamawiającego.


§ 15
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Stronami w związku z realizacją umowy, której treść kształtują postanowienia niniejszych OWD, będą w miarę możliwości rozstrzygane na drodze polubownej, a w ostateczności na drodze sądowej. 
2. Wszystkie sprawy skierowane na drogę sądową rozstrzygane będą przez sąd rzeczowo i miejscowo właściwy dla Dostawcy. 
3. W przypadku wyłączenia z OWD któregokolwiek z postanowień na podstawie zawartej odrębnie umowy określonej w § 1 ust.2, pozostałe zachowują pełną ważność i moc prawną. 
4. Dostawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Ogólnych Warunkach Dostaw. Zmiany postanowień zaczynają wiązać drugą Stronę od chwili, gdy zostały jej doręczone w sposób zwyczajowo przyjęty w stosunkach handlowych między stronami, jeżeli Zamawiający niezwłocznie po doręczeniu mu zawiadomienia o wniesionej do OWD zmianie nie wyrazi sprzeciwu wobec tej zmiany. 
5. Aktualne OWD są zawsze dostępne na ogólnie dostępnej stronie internetowej www.meble-sukces.pl. 
6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszych OWD, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw. 
7. Data zatwierdzenia Ogólnych Warunków Dostaw (OWD) SUKCES Marcin Zawada

 

8 kwiecień 2014r.

 

 

Kliknij tutaj aby otworzyć i wydrukować OWD.

Skontaktuj się z nami
606 304 753

Zadzwoń do nas - chętnie odpowiemy na wszystkie pytania, doradzimy i zaproponujemy najlepsze rozwiązania dla Ciebie!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00. 

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.